Notlar

YAZARLAR İÇİN

On-line editörlük ofisi: Tüm yazışmalar ve yazı gönderimleri internet üzerinden http://ctf.edu.tr adresindeki sanal editörlük yoluyla yapılmalıdır. adresindeki sanal editörlük yoluyla yapılmalıdır. Yazı gönderimi için detaylı bilgi bu internet adresinden edinilebilir. Gönderilen her yazı için özel bir numara verilecek ve yazının alındığı e-posta yolu ile teyid edilecektir.

Yazı dili: Yazılar Türkçe veya İngilizce olarak gönderilebilir. İngilizce yazılara öncelik tanınacaktır. Yurtdışı merkezlerde gerçekleştirilmiş çalışmalar İngilizce yazılarak gönderilmelidir. İngilizce makale gönderecek yazarların, yazının İngilizcesi için gerekiyorsa bu konuda deneyim sahibi yardımcılara başvurmaları önerilir.

Türkçe yazılan yazılarda düzgün bir Türkçe kullanımı önem arzetmektedir. Bu amaçla, Türk Dil Kurumu Sözlük ve Yazım Kılavuzu yazım dilinde esas alınmalıdır.

Yazının bir başka yere yayın için gönderilmediğinin beyanı: Her yazar gönderilen yazının, basılı ya da elektronik ortamda, kısmen veya tamamen başka bir yerde daha önce yayınlanmadığı ya da halen yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmelidir. Bu, 400 kelimeye kadar olan özetler hariç, sempozyumlar, bilgi aktarımları, kitaplar, davet üzerine yazılan makaleler, elektronik formatta gönderimler ve her türden ön bildirileri içerir.

Dergide yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu (etik, bilimsel, yasal, vb.) yazarlara aittir.

Değerlendirme: Yayın için incelenecek her makaleye üç ya da daha fazla danışman (danışma kurulu harici dış danışmanlar da atanabilir) atanır. Makaleler taşıdıkları önem, özgünlük ve sunulan materyalin bilimsel geçerliliği esas alınarak değerlendirilir. Yayın Kurulu, yayına kabul edilen makalelerde, yazının özünü değiştirmeksizin metinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Yayına kabul: Gönderilen yazılar Yayın Kurulu’nun onayı ile yayınlanır. Yayına kabul edilmeyen yazılar ve bunların ekleri (fotograflar, tablolar, şekiller ve disketler), aksi belirtilmemişse geri gönderilmez.

Yayın hakkının devri: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin resmi dergisine gönderilen makalelerin yazarları, yayın telif haklarını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne devretmelidirler. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Basılan materyalin hiçbir kısmı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin yazılı izni olmadıkça bir başka yerde kullanılamaz.

Makale hazırlanmasında uyulacak kurallar

Yazılar ve yazı ile ilgili tüm şekil, tablo ve fotoğraflar internet aracılığıyla on-line gönderilmelidir.

Kontrol listesi

Aşağıdaki liste yazarlara kolaylık olması açısından yazının dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmesinden önce kontrol edilerek eksiklerin tamamlanması için sunulmuştur. Eksik gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.


YAZIM KURALLARI


Genel

•Yazılar tercihen Microsoft Word programı kullanılarak yazılmalıdır. Makaleler 11 punto Arial veya Times New Roman karakterleri kullanılarak yazılmalıdır. Yazılar A4 (21x29.7 cm) beyaz dosya kağıdının bir yüzüne, tüm yazı boyunca (başlık, Türkçe ve İngilizce özetler, makale, kaynaklar, tablolar ve altyazılar da dahil olmak üzere) çift satır aralıklı olarak ve sayfanın tüm kenarlarından üçer santimlik boşluk bırakılarak (Kelime işlemcinin sayfa düzeni ayarlarından) yazılmalıdır.

Tüm yazılar (1) başlık sayfası, (2) Türkçe özet, (3) İngilizce özet, (4) makale, (5) teşekkür yazısı (varsa), (6) çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar (ifşa gereği olan durumlarda), (7) kaynaklar, (8) tablolar ve (9) altyazılar olarak dizilmelidir. Başlık sayfasına 1 numara verilerek, altyazılar sayfası da dahil olmak üzere, tüm sayfalar sağ üst köşeden sırayla numaralandırılmalıdır.

Araştırma ve inceleme yazıları çift satır aralıklı toplam 20 sayfayı geçmemeli, bir başlık sayfası, bir sayfa Türkçe özet, bir sayfa İngilizce özet, 10 sayfa makale (en çok 2250 kelime), en fazla üç sayfa kaynaklar ve varsa bir sayfa şekil altyazıları olacak şekilde düzenlenmelidir. Tabloların her biri ayrı sayfalarda hazırlanarak gönderilmelidir.

•Olgu sunumları başlık sayfası, Türkçe ve İngilizce özetler ve kaynaklar hariç, toplam sekiz sayfayı (1000 kelime) geçmemelidir. Yazıda tablo veya şekil kullanılıyorsa her tablo veya şekil başına yazı 1/2 sayfa veya 125 kelime kısaltılmalıdır. Cerrahi teknik yazıları detaylı görsel açıklama içermelidir.

•Editöre mektuplar ve ilginç görüntü yazıları çift satır aralığı ile yazılmalı, toplam iki sayfayı (en çok 500 kelime) geçmemeli ve kaynak sayısı dört ile sınırlandırılmalıdır. Editöre mektup yazılarında tablo ve şekillerin basılmaları ancak istisnai durumlarda sözkonusu olabilir. “İlginç görüntü” yazılarında, özgün ve mükemmel kalitede bir veya iki görüntü ile birlikte bu görüntülere konu olan olguya ve tedavisine ait kısa bilgiler özet kısmı olmadan editöre mektup formatında sunulmalıdır.

•Türkçe ve İngilizce metinlerde kullanılacak olan kaynaklar içerisinde yerli literatüre yer verilmesi tercih edilmelidir. Bu amaçla, derneğin ve derginin web sayfasında yer alan “Ulusal Atıf İndeksi” gibi arama motorları kullanılabilir.

•Derleme yazıları 4000 kelimeyle, editöryel yazılar 2500 kelimeyle sınırlı tutulmalıdır.

•Derleme yazıları 4000 kelimeyle, editöryel yazılar 2500 kelimeyle sınırlı tutulmalıdır.


Başlık sayfası

•Mümkün olduğunca kısa bir başlık kullanılmalıdır. Yazının başlığı araştırma ve inceleme yazılarında 95 karakteri (her harf ve boşluk bir karakter sayılır), olgu sunumları, mektuplar ve cerrahi teknik yazılarında ise 80 karakteri geçmemelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Başlık Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Başlığın hemen altına 40 karakteri geçmeyecek bir kısa başlık eklenmelidir.

•Yazıda sadece çalışmaya doğrudan katkısı bulunan yazarların ad ve soyadları açık olarak yazılmalı ve yazar sayısı araştırma yazılarında onu, olgu sunumları ve cerrahi teknik yazılarında beşi, ilginç görüntülerde ve editöre mektuplarda üçü geçmemelidir. Daha fazla sayıda yazar mevcutsa, editöre sebebi izah edilmelidir. Yazarların altına çalışmanın yapıldığı kurumun açık adı ve şehir yazılmalıdır. Eğer birden fazla kurum (en fazla iki) çalışmaya katılmışsa, her yazarın ait olduğu kurum belirtilmelidir (yazarlar başlık sayfası ve makale dahil olmak üzere yazının hiçbir yerinde unvan kullanmamalıdır).

•Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar burada belirtilmeli, çalışmanın herhangi bir kongrede sunulması planlanıyor ya da daha önce sunulmuş ise kongre adı, zaman (gün-ay-yıl) ve yer belirtilerek yazılmalıdır.

•Başlık sayfasının en altına iletişim kurulacak yazarın adı, soyadı, açık adresi, posta kodu, telefon numarası (verilmek isteniyorsa cep telefonu), faks numarası ve mutlaka e-posta adresi yazılmalıdır.


Özetler

•Özetler, araştırma yazılarında 250 kelimeyi geçmemelidir. Özetlerde başlık kullanılmamalıdır (başlığın İngilizcesi Başlık sayfasına yazılmalıdır). Türkçe (Amaç, Çalışma planı, Bulgular, Sonuç) ve İngilizce özetler (Background, Methods, Results, Conclusion) olmak üzere dört bölümden oluşmalıdır. Olgu sunumları, derlemeler yazılarında ise bu bölümlere gerek olmayıp özetler 100 kelimeyi geçmemelidir. Makale için verilecek Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (3-5 adet), MeSH index’den alınmalı, özetlerden hemen sonra verilmelidir. Editöre mektuplar, yorumlar, “İlginç Görüntü” ve editöriyel yazılar için özet gerekmemektedir.

•Özetlerde kısaltma kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kısaltma kullanılması mutlaka gerektiğinde, ilk geçtiği yerde parantez içinde tanımlandıktan sonra kullanılmalıdır.


Metin

•Yazı; Giriş, Hastalar ve Yöntemler (Gereç ve Yöntem), Bulgular ve Tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Giriş bölümünde konuyu ve çalışmanın amacını açıklayacak bilgilere yer verilmelidir. Hastalar ve Yöntemler bölümünde çalışmanın gerçekleştirildiği yer, zaman ve çalışmanın planı açıklanmalıdır. Eğer bu bölüm altında yer verilecek altbaşlıklar var ise, sırasıyla hasta özellikleri, cerrahi teknik veya deneysel çalışma yöntemi, verilerin derlenmesi (toplanması), takip yöntemi, kullanılan istatistiksel yöntem (ayrıntılı olmalı) şeklinde olmalıdır. Bulgular bölümünde elde edilen veriler, istatistiksel sonuçları ile beraber verilir. Tartışma bölümünde çalışma sonuçları, yerli literatür ön planda tutulmak üzere, literatür ile karşılaştırılarak değerlendirilir.

•Kaynaklar, şekil ve tablolar yazı içerisindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.

•Kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalı, eğer kısaltma kullanılacaksa ifadenin ilk geçtiği yerde açıklanmalıdır. Türkçe makalelerde mümkün olduğunca Türkçe ifade ve kısaltma kullanılmalıdır.

•Metin içindeki tüm ölçüm birimleri uluslararası metrik standartlara uygun olarak verilmelidir.

•Yazının istatistiksel analizleri için Guidelines for Data Reporting and Nomenclature (Ann Thorac Surg 1988;46:260-1) adlı makaleden yararlanılabilir.

•Dipnotlar zikredildikleri sayfanın altında verilmelidir. İlaç, ekipman ve diğer firma isimli materyaller için, yazıda parantez içerisinde şirket ismi ve yeri belirtilmelidir.

•Teşekkür yazıları, ödenekler ve finansal destekler veya teknik yardımları da içerecek şekilde yazının sonunda, referanslardan önce konulmalıdır.


Kaynaklar

•Kaynakların kullanılmasında seçici davranılmalı ve çalışmayla doğrudan ilgili kaynaklara yer verilmelidir. Kollektif ve güncel derleme yazıları dışında referans listelerinin çok geniş tutulması yer israfına neden olmaktadır. Genel bir kural olarak araştırma makalelerinde referans sayısı en fazla 25, olgu bildirimi yazılarında en fazla altı, derlemelerde en fazla 85 ve editöre mektuplarda en fazla dört olmalıdır.

•Kişisel temaslardaki bilgi-alışverişleri, hazırlık aşamasındaki makaleler ve diğer basılmamış veriler kaynak olarak gösterilmemelidir.

•Kaynaklar iki satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalı ve yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.

•Dergi kaynaklarında yıl, cilt, başlangıç ve bitiş sayfaları verilirken kitap kaynaklarında ise sadece yıl, başlangıç ve bitiş sayfaları belirtilmelidir.

•Kaynaklar metin içinde verilirken şu kurallara uyulmalıdır: ◦Kaynak gösterilecek makalenin ilk yazarının soyadı verilecekse arkasına “ve ark.” eklenmeli ve hemen akabinde üst simge "[ ]" içerisinde referans numarası yazılmalı, daha sonra cümle tamamlanmalıdır.

◦Cümle içerisinde isim verilmeyecek ise kaynak numarası cümle sonunda, nokta işaretinden sonra üst simge köşeli parantez "[ ]" içinde verilmelidir.

◦Cümle içerisinde değişik ifadeler için değişik kaynaklar gösterilecekse, her kaynak ilgili olduğu ifadenin bitiminde, noktalama işaretinden sonra köşeli parantez "[ ]"içinde verilmelidir.

◦İkiden fazla peş peşe gelen kaynak var ise ilk ve son olanları, aralarına "-" işareti konarak verilmelidir: [1-3]; [14-18]; [8-14] gibi.

•Kaynaklarda yazarların tam soyadları ve adlarının ilk harfleri yazılmalıdır. Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, yazar sayısının daha fazla olduğu durumlarda ilk 6 yazarın sonuna "et al." (uluslararası yayınlar için) veya "ve ark." (ulusal yayınlar için) ibaresi konularak kaynak yazılmalıdır.

•Dergi isimleri Index Medicus’a göre kısaltılmalıdır. Yazarlar, kaynakların ve yazılışlarının doğruluğundan sorumludurlar.

•Kaynakların yazım şekli ve noktalama işaretleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır: ◦Dergiler için


Uluslararası yayınlanmış makaleler için:

 Martin TD, Craver JM, Gott JP, Weintraub WS, Ramsay J, Mora CT, et al. Prospective, randomized trial of retrograde warm blood cardioplegia: myocardial benefit and neurologic threat. Ann Thorac Surg 1994;57:298-304.


Ulusal kaynaklar için:

 Teskin Ö, Yapıcı F, Enç Y, Özay B, Ketenci B, Demirtaş M ve ark. Bentall prosedürü ve modifikasyonlarının erken ve geç dönem sonuçları. Turk Gogus Kalp Dama 2000;8:579-83.


Kongrede sunulmuş bir calışma için:

 Galloway AC, Ribakove GH, Miller JS, Anderson RV, Buttenheim PM, Baumann FG, et al. Minimally invasive port-access valvular surgery: Initial clinical experience. Presented at the 70th Scientific Session of the American Heart Association; 1997 Nov 10-13; Orlando, FL. Circulation 1997;96:2845.


Kitap için:

 Beard JD, Gaines PA, editors. Vascular and endovascular surgery. London: W. B. Saunders; 1998.


Kitaptan bir bölüm için:

 Vouhé PR. Transplantation of thoracic organs in children. In: Fallis JC, Filler RM, Lemoine G, editors. Pediatric thoracic surgery. New York: Elsevier; 1991. p. 319-29.


İnternet adresi:

 1996 NRC Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. Available at: http://www.nap.edu/readingroom/books/labrats/contents. html. Accessed October 20, 2003.


Tablolar

•Tablolar iki satır aralıklı olarak her biri ayrı bir word sayfasında hazırlanmalı ve her tablonun üstünde numarası ve başlığı olmalıdır. Tabloda kısaltmalara yer verilmişse bu kısaltmaların açılımı altyazı şeklinde tablonun altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır.

•Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış tablolardan yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu, dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir. Tablo içerisinde enlemesine ve boylamasına çizgiler kullanılmamalı, sadece üst ve altına düz çizgi çizilmelidir.

•Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış tablolardan yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu, dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir. Tablo içerisinde enlemesine ve boylamasına çizgiler kullanılmamalı,

•Tablolar yazı içerisindeki bilginin tekrarı olmamalıdır.

Şekil grafik resim ve altyazıları

•Altyazılar iki satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Metin içerisindeki sıralarına göre numaralandırılmalı ve şekil, grafik ve resimlerde kısaltmalara yer verilmişse, bu kısaltmaların açılımı altyazının altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır.

•Mikroskobik resimlerde büyütme oranı ve boyama tekniği açıklanmalıdır.

•Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış şekil, grafik ve resimlerden yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu, dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.

•Yüzü saklanmamış ve tanınabilir şekilde görünen şahısların resimlerini kullanırken kendilerinden yazılı izin alınmalıdır.


Şekil ve resimler


  • Resim ve şekiller on-line olarak internet aracılığıyla her biri bir ya da daha fazla resim içerebilen bir ya da daha fazla sayıda ayrı ayrı dijital görüntü dosyaları halinde sisteme yüklenir. Her bir resim dosyası için şekil numarası dosya ismi olarak kullanılır (örneğin, Figure 1A). Tüm görüntüler 300 Dpi çözünürlükte .JPEG ve .TIFF formatlarında teslim edilmelidir. Powerpoint (.ppt) dosyaları sadece çizili grafikler için kullanılabilir ve her Powerpoint şekli için ayrı bir Powerpoint dosyası hazırlanmalıdır. Dijital resim dosyaları ve formatları konularında tecrübe sahibi olmayanlar için, teknik yardım almaları önerilir.

• Basılı veya elektronik ortamda daha önce yayınlanmış her türlü, şekil ve fotoğraf için hem yazardan hem de yayıncıdan (yayın hakkı sahibi) yazılı izin alınması ve derginin yazı işlerine posta ya da faks yoluyla gönderilmesi gerekir.Çizimlerin Orijinalleri: Makalenin yayına kabul edilmesi, ancak gönderilmiş elektronik görüntü, çizim ve resim dosyalarının baskıya uygun olmaması durumunda dergi editörlüğü bunların orijinallerinden bir tam takım gönderilmesini talep edebilir. Bu konuda istem ve gerekli talimatlar dergi editörlüğünce bildirilecektir. Renkli baskı kullanıldığında, yazarlar baskı masrafı için makul bir fiyat ödemeye razı olduklarını bildirir bir yazı göndermelidirler.Dergi prensipleri

Cerrahpaşa Tıp Dergisi, yazarlardan araştırma ve yayın etiğine uyumlu olunmasını istemektedir. İnsanlarda veya hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda ulusal ve uluslararası etik kılavuzlara uyum ve ilgili etik kurullardan izin esastır. Yazarlar insanlarda ya da deneklerde yapılan prospektif çalışmalar için yazar ve kurum listesini içeren etik kurul onayını yazının gönderim aşamasında sisteme yüklemelidirler (http://ctf.edu.tr/submit/login.php). Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.


İnsanlı araştırmalar: Çalışmanın yapıldığı merkezin etik kurul ve insanlı araştırmalar komitesi tarafından verilen onay ile araştırmacılar tarafından takip edilen etik esaslar Hastalar ve Yöntem bölümünde belirtilmelidir. Ayrıca, bilgilendirilmiş onamın her katılımcıdan alındığına dair bir ifade de eklenmelidir.


Deneysel hayvan çalışmaları: Gereç ve Yöntem bölümünde, deneysel çalışmalarda tüm hayvanların Laboratuar Hayvanlarının Bakım ve Kullanımı Kılavuzuna (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals) uygun olarak insancıl bir muameleye tabi tutulduğu belirtilmelidir.


Menfaat çatışması: Cerrahpaşa Tıp Dergisi yazarlardan makaleleriyle ilgili olarak menfaat çatışması potansiyeli olabilecek herhangi bir mevcut ticari birlikteliği beyan etmelerini istemektedir. (örneğin, istihdam edilme, doğrudan ödemeler, hisse senedine sahip olma, muhafaza etme, konsültanlık, patent lisans ayarlamaları, veya onorasyon). Çalışmayı destekleyen tüm finansal kaynaklar da dipnot olarak beyan edilmelidir.


Bilimsel sorumluluk beyanı: Kabul edilen bir makalenin yayınlanmasından önce her yazar, araştırmaya, içeriğinin sorumluluğunu paylaşmaya yetecek boyutta katıldığını beyan etmelidir. Bu katılım şu konularda olabilir:


a.Deneylerin konsept ve dizaynlarının oluşturulması, veya verilerin toplanması, analizi ya da ifade edilmesi;

b.Makalenin taslağının hazırlanması veya bilimsel içeriğinin gözden geçirilmesi

c.Makalenin basılmaya hazır son halinin onaylanması.


Yazının bir başka yere yayın için gönderilmediğinin beyanı: "Bu çalışmanın içindeki materyalin tamamı ya da bir kısmının daha önce herhangi bir yerde yayınlanmadığını, ve halihazırda da yayın için başka bir yerde değerlendirilmede olmadığını beyan ederim. Bu, 400 kelimeye kadar olan özetler hariç, sempozyumlar, bilgi aktarımları, kitaplar, davet üzerine yazılan makaleler, elektronik formatta gönderimler ve her türden ön bildirileri içerir."


Sponsorluk beyanı: Yazarlar aşağıda belirtilen alanlarda, varsa çalışmaya sponsorluk edenlerin rollerini beyan etmelidirler:


1.Çalışmanın dizaynı

2.Veri toplanması, analizi ve sonuçların yorumlanması

3.Raporun yazılması